background

Төрсний Гэрчилгээ Авах

Монгол Улсын харъяат иргэд болон холимог гэр бүлээс төрсөн хүүхдийг төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлдэг

Дэлгэрэнгүй

Гэрлэлт Бүртгүүлэх

Тус Төлөөлөгчийн газар нь Тайваньд оршин суугаа Монгол Улсын иргэд хоорондоо, эсхүл гадаад улсын иргэнтэй гэрлэх бол

Дэлгэрэнгүй

Нас Барсныг Бүртгэх

Тус Төлөөлөгчийн газар нь Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу дараахь баримт бичгийн

Дэлгэрэнгүй