background

Бичиг Баримтын Орчуулга, Хуулбар Баталгаажуулах

Нотариатч нь орчуулга хийх эрх бүхий этгээдийн орчуулгыг эх баримтыг нь үндэслэн гэрчилж болно. Нотариатч нь баримт

Дэлгэрэнгүй

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн, зөвийг гэрчлэх

Нотариатч нь баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэхдээ Нотариатын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийг

Дэлгэрэнгүй

Итгэмжлэл Олгох

Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-т заасныг үндэслэн тодорхой үйлдэл хийхийг эрхийг бусдад шилжүүлэх

Дэлгэрэнгүй